Vesi on hea ainult ettenähtud kohtades

Hooletus ees, õnnetus taga

Lugu elust enesest. Siin jutt soojasõlmes (keldris) asuvast trapist, mis oli harva kasutusel. Just nimelt harva. Probleem algas sellest, et üks vana ühendus veetoru ja veepehmendusseadme vahel läks katki. Tulemuseks oli see, et trassi survega, vabavooluga, jooksis vesi põrandale. Trapp võttis vett vähe vastu ja ülejäänud lõpetas oma tee keldri teistes ruumides. Seal, kus olid…

Arrak Halduse OÜ- Tehnohoolduse olulisusest

Tehnohooldus

Tehnohooldus mõistena on vastavalt Kinnisvarahalduri käsiraamatule (Kinnisvarahalduri käsiraamat, EKHHL 2007) üldistav kasutustermin. See seob paljud erinevatest põhjustest tulenevad hooldustegevused, mida kinnisvaraobjekti konstruktsioonid või süsteemid eeldavad. Sealjuures on antud tegevuste eesmärgiks säilitada ja/või taastada kinnisvaraobjektil paiknevad ehitised ja rajatised ettenähtud seisundis, üldiselt oluliselt parendamata ning muutmata korrashoitava objekti kasutusotstarvet. Seega võib öelda, et tehnohoolduse puhul on…

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus Vastu võetud 19.02.2014RT I, 13.03.2014, 3jõustumine 01.01.2018 Muudetud järgmiste aktidega (näita) 1. peatükk Üldsätted § 1.Korteriomand ja korteriühistu (1) Korteriomand on eriomand hoone reaalosa üle, mis on ühendatud mõttelise osaga kinnisasja kaasomandist, mille juurde eriomand kuulub. (2) Korteriomandid peavad olema ühe kinnisasja piires. (3) Käesolevas seaduses reguleerimata küsimustes kohaldatakse korteriomandile muudes seadustes kinnisomandi…

Korteriühistu majanduskava. Osa 4. Korrashoiukulude prognoosimine majanduskavasse

Eelmises osas võrdlesime eelnevat perioodi. see tähendab, et vana majanduskava oli meil olemas. Read enamvähem korrespondeerusid ja lõpptulemus oli meie jaoks aktsepteeritav. Kuidas me aga jõuame majanduskavani, kus meil sellised read ainult olekski, mida hea võrrelda? Võtame hoolduse kulud. Me teame, et meie ventilatsiooniseadmele tuleb aastas teha kaks hooldust ja nende käigus vahetada välja filtrid.…

Korteriühistu majanduskava. Osa 3. Korrashoiukulude eelmiste perioodide võrdlus

Selleks, et võrrelda andmeid, peavad need olema ka võrreldavad. Selle puhul on hea, kui kontod, mida võrreldakse, on samad nii raamatupidamises, kui ka halduse koostatud majanduskavas. See omakorda tähendab head koostööd raamatupidamise ja majahalduri vahel. See on ka üks põhjus, miks meie oleme teinud enda jaoks reegli, et kommunaalkulude arved elanikele koostab haldur. Tähelepanu tuleb…

Korteriühistu majanduskava. Osa 2. Elamu korrashoiukulude finantsanalüüs.

Finantsanalüüsi meetodid Finantsanalüüsis on kolm põhilist meetodit, mida saab kasutada ka korteriühistu majanduskava koostamisel: Horisontaalanalüüs– võrreldakse erinevate aastate näitajate rahalisi ja/või protsentuaalseid muutusi baasaasta näitajate suhtes ehk periooditi aset leidvaid muutusi. Vertikaalanalüüs– võrreldakse ühte antud aasta näitajat ehk vaadeldakse erinevate komponentide omavahelisi suhtelist osatähtsust. Sisuliselt analüüsitakse aruande sisemist struktuurimuutuste dünaamikat. Suhtarvude analüüs– mõõdab kahe erineva…

Korteriühistu majanduskava. Osa 1. Sissejuhatus

§ 41.Majanduskava (1) Korteriühistu juhatus koostab korteriühistu majandusaastaks majanduskava, mis koosneb järgmistest osadest:1) ülevaade kaasomandi eseme seisukorrast ja kavandatavatest toimingutest;2) korteriühistu kavandatavad tulud ja kulud;3) korteriomanike kohustuste jaotus majandamiskulude kandmisel;4) reservkapitali ja remondifondi tehtavate maksete suurus;5) kütuse, soojuse, vee- ja kanalisatsiooniteenuse ning elektri prognoositav kogus ja maksumus. (2) Kui korteriomanike kokkuleppe või korteriühistu põhikirjaga on ette nähtud tegelikust tarbimisest sõltuvate…

Kinnisvara halduse mudelid

On olemas neli kinnisvara halduse mudelit. Isehaldamise mudel Halduskonsultandi (e-konsultandi) mudel Haldustöövõtja mudel Korrashoiu tervikmudel Kinnisvara isehaldamise mudel Ega siin ei olegi palju millest rääkida. teoorias peaks see olema kõige soodsam võimalus ning ka kogu vastutus langeb omanikule endale. Sest omanik ise teeb kõik vajalikud toimingud. Iseküsimus on muidugi see, et mida see odav ja…